Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: Ngày 09 tháng 6 năm 2021

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Các từ trong đó chữ cái ban đầu được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với các mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

  • Liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
  • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Sin House.
  • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Điều khoản và Điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công Ty về việc sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện.
  • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được Hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.
  • Trang web đề cập đến Sin House, có thể truy cập từ http://sinhouse.vn
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thừa nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ có điều kiện về việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không được truy cập Dịch vụ.

Bạn đại diện cho rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng có điều kiện về việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách bảo mật của Công ty. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bất kể bất kỳ thiệt hại nào mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn đối với tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền thực sự mà Bạn đã thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ hoặc liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó và ngay cả khi không khắc phục được.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, có nghĩa là một số giới hạn trên có thể không được áp dụng. Ở các tiểu bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn trong phạm vi lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “AS IS” và “AS AVAILABLE”

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “AS IS” và “AS AVAILABLE” và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật hiện hành, Công ty, thay mặt cho chính Mình và thay mặt cho các Chi nhánh của mình và các bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm và bảo hành có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự định nào, tương thích hoặc làm việc với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động mà không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào cũng có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cả Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt cho Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan horse, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn nhất định đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thi hành theo luật hiện hành.

Luật điều chỉnh

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ xung đột các quy tắc pháp luật, sẽ chi phối Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo các luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên Bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng liên minh châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào của luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Bạn không ở một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) Bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Tính nghiêm trọng và miễn trừ

Tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định trong tài liệu này, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện quyền đó của một bên hoặc yêu cầu thực hiện bất cứ lúc nào sau đó cũng như không được từ bỏ vi phạm cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch dịch thuật

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi đã cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản tiếng Anh gốc sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của Chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu sửa đổi là tài liệu, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

  • Theo số điện thoại: 096 78 36 247
Sin House | Thời trang thiết kế cao cấp
Logo
Liên hệ